MANTENIMENTS REPARACIÓ

Muntatges.cat repara totes les marques d’automatismes i tot tipus de portes (basculant, enrotllable, batent, corredissa i seccional).

Disposem de dos tipus de manteniments; el manteniment bàsic, que és de caràcter preventiu, i el manteniment complet, que és obligatori per llei.

SERVEI DE MANTENIMENT BÀSIC

Els serveis trimestrals més importans que s’inclouen són:
Greixatge dels punts de gir: frontisses, guies i cables.
Revisió dels accessoris corresponents a les portes: coixinets, corrioles, cables i pany.
Comprovació del correcte funcionament de l’automatisme, fotocèl·lules, detectors magnètics i controls d’accés.
En el transcurs d’aquestes revisions, si es detectés alguna anomalia es repararà i només es facturarà el material reparat o canviat, ja que la mà d’obra i el desplaçament estant inclosos.
Amb aquestes revisions s’eviten les avaries i s’allarga la vida de la porta i de l’automatisme.

SERVEI DE MANTENIMENT COMPLET

Previ al manteniment és precís comprovar l’homologació de la porta i l’automatisme, si no estiguessin homologats s’hauria de fer un pressupost per homologar-los.
Aquest manteniment és obligatori segons la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009 i l'article 10 de la Llei de Propietat Horitzontal, estableix l'obligació dels titulars de les portes, o els seus administradors, de realitzar uns manteniments preventius de les mateixes.
El manteniment complert inclou tots els serveis explicats al manteniment bàsic, i a més a més, les medicions de força i d’impacte de la porta i el seu informe corresponent que serà entregat al propietari o administrador.